მკურნალი

მკურნალი აუცილებელია წევრია როდესაც გუნდი იმყოფება ბოსებთან რეიდზე, ციხის გარემოცვისას და მასიური შეტაკებისას. ისინი სიცოცხლით ავსებენ და კურნავენ გუნდის ყველა წევრს. მაგიკოსეების მსგავსად მკურნალებიც მძიმე აბჯარის ნაცვლად ქსოვილს ატარებენ

  • რასა
  • დონე 1-19
  • დონე 20-39
  • დონე 40-75
  • დონე 76-84

ადამიანის კლასები

 

Human Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, mystics wear robes and cast beneficial and damaging spells while wielding staves and magic maces and swords. At level 20, the Human Mystic must choose to be either a damage-dealing mage, or a healing and buffing Cleric.

Cleric

First Class Transfer

Clerics have chosen white magic and support magic as the focus of their profession rather than direct magical attacks. Clerics fight slowly but can survive for a long time by healing their wounds with magic. Since Clerics can use both support magic and holy magic, they are welcome in parties thanks to their buffing and healing spells. In addition, during a crisis situation, a Cleric can perform crowd control by using spells such as Sleep. When completing the second class transfer at level 40, the Cleric can choose between focusing on buffing and become a Prophet, or to concentrate on healing.

Bishop

Second Class Transfer

The Bishop is a holy person who brings about miracles of healing and recovery using the highest level of recovery magic. If necessary, Bishops can engage in melee combat to protect themselves. The Bishop recovers physical power through Vitalize, can heal addiction and bleeding, and uses specialized magic to combat the undead.

Cardinal

Third Class Transfer

Cardinals are often referred to as the ultimate healers. They can maintain the balance of life, keeping their allies alive through the most arduous of challenges.

ელფის კლასები

 

Elven Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, Elven Mystics wear robes and cast both beneficial and damaging spells while wielding staves and magic maces and swords. At level 20, the Elven Mystic must choose to be either a damage-dealing mage or a healing Oracle.

Elven Oracle

First Class Transfer

Elven Oracles are Mystics who borrow the power of the gods to perform miracles. The playstyle of an Elven Oracle is similar to that of a Human Cleric. However, Elven Oracles are possessed of faster movement and casting speeds and focus on a different array of skills.

Elven Elder

Second Class Transfer

The Elven Elder stands at the forefront in the religion of water, and aids allies using various methods of support magic. Elven Elders raise the defensive capability of shields through Bless Shield. Occasionally, the Elven Elder will even bring down the Might of Heaven upon the undead.

Eva's Saint

Third Class Transfer

Of Eva's priests who spread her teachings, Elven Elders who have reached the pinnacle of their faith and power are called Eva's Saints. Eva's Saints are devoted to peace, treat the sick, and spread love, but they are also resolute priests who are undeterred from participating in battle in order to protect their allies and uphold peace.

ბნელი ელფის კლასები

 

Dark Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, Dark Mystics wear robes and cast both beneficial and damaging spells while wielding staves and magic maces and swords. At level 20, the Dark Mystic must choose to be either a damage-dealing mage or a healing Shillien Oracle.

Shillien Oracle

First Class Transfer

Shillien Oracles are Dark Mystics who borrow the power of the gods-specifically, Shilen-to perform miracles. Although they have similar abilities to Human Clerics and Elven Oracles, Shillien Oracles worship different gods and are granted different spells and skills.

Shillien Elder

Second Class Transfer

Shillien Elders are adept at the highest levels of support magic, so much so that their intimidating reputation instills fear in opponents. Shillien Elders can cast various spells of support, including Purify, which treats the poisoning, bleeding, and paralysis of allies. In addition, the attack power of other party members is greatly increased by the mere presence of the Shillien Elder.

Shillien Saint

Third Class Transfer

Strongly devoted followers, Shillien Saints worship Shilen, who long lay asleep in the shadowy abyss of the underworld. Also referred to as the priests of the abyss, Shillien Saints are able to perform ancient miracles that were once believed to be impossible. However, with the return of Shilen, the Goddess of Destruction, their devotion to the goddess is being tested.