კამაელი

კამაელი ცოცხალი იარაღია რომელიც შექმნეს ღმერთებმა ბრძოლისათვის. ფლობენ სულების მაგიას. კამაელი ერთადერთი გამანადგურებელი რასაა რომელიც საბოლოოდ ეუფლება ოსტატის ხელოვნებას

მებრძოლის საწყისი მონაცემები

Str
41
Dex
33
Con
31
Int
29
Wit
11
Men
25

მებრძოლი კამაელის კლასები

 

დონე 1-19

Kamael Soldier

Starting Class

A basic melee fighter class, they are destined for heavy or light armor and more weapon specializations. At level 20, the male and female Kamaels branch off to different specializations. Only male Kamaels can become true warriors, and only female Kamaels can become archers. Both genders, however, can later become wizards or enchanters.

დონე 20-39

Trooper

First Class Transfer

Only a male Kamael can become a Trooper. Troopers are dark-magic-wielding warriors. They use Kamael-exclusive weapons, such as ancient swords and rapiers. They also have strong magical and debuff abilities, which enable them to concentrate souls and release them in a manner that suits the situation. When completing the second class transfer at level 40, the Male Kamael must choose to specialize in melee combat by becoming a Berserker, or to use magic and eventually become a Soul Breaker.

Races available to become a Tyrr Warrior:
Races available to become a Feoh Wizard:

Warder

First Class Transfer

Only a female Kamael can become a Warder. Warders are a mid-range class that specializes in using crossbows and rapiers, and focuses on absorbing and using souls as well as setting up and removing basic traps. When completing the second class transfer at level 40, the Warder can choose between focusing on ranged weapons, becoming an Arbalester, or veering away from crossbows to focus on rapiers, becoming a Soul Breaker.

Races available to become a Feoh Wizard:
Races available to become a Yul Archer:

დონე 40-75

Berserker

Second Class Transfer

Available to male Kamael only.

Berserkers specialize in physical attacks using ancient swords. Their basic combat style is similar to that of the Orc Destroyer, but they can also carry out ranged-attacks by using an ancient sword. They acquire tremendous movement speed and attack power by using magic to strengthen themselves. They can improve their defense by using souls, and strengthen themselves to enhance the ferocity of their attacks. Also, they possess unique combat styles through various raid skills.

Races available to become a Tyrr Warrior:

Soul Breaker

Second Class Transfer

At a close range, Soul Breakers use rapier attacks. When there are a large number of enemies, or when enemies are at a distance, they use soul-based dark magical attacks. Soul Breakers have unique combat patterns, such as stealing an opponent's magical buffs, and inflicting damage by turning an opponent's magic against them.

Races available to become a Feoh Wizard:

Arbalester

Second Class Transfer

Available to female Kamael only.

The way of the Arbalester opens when a Warder becomes truly dedicated to mastering the crossbow. Arbalesters can make special bolts, which can greatly increase their potency in battle. They carry out powerful ranged attacks with speed and precision. Also, they possess various special abilities, such as skill with traps. Arbalesters tend to be more powerful when fighting in groups rather than fighting alone. This class is available to female Kamael only, and their attacks are based on various crossbow skills. Arbalesters can sway a battle in their favor by setting traps for their enemies by consuming previously absorbed souls. Arbalesters can also evade enemy attacks by using defensive abilities such as Decoy or Shift Target.

Races available to become a Yul Archer:

Inspector

Second Class Transfer

Once a male or female Kamael levels their main class and a subclass to level 76, they may unlock a special Kamael class: Inspector, later evolving to Judicator. This special class can be leveled as a subclass, then as a Dual Class, and finally can Awaken as an Iss Enchanter.

Races available to become an Iss Enchanter:

დონე 76-84

Doombringer

Third Class Transfer

Doombringer is the highest rank that a Berserker can be promoted to. Their mastery of swordsmanship is feared even by the gods. Doombringers have awoken long-dormant abilities, and have gained the ability to use the ancient Kamael power, Final Form.

Races available to become a Tyrr Warrior:

Soul Hound

Third Class Transfer

Soul Hounds are Soul Breakers that have mastered the magic of soul harvesting. They can use their powers to summon a siege gun, which can strike multiple enemies. Soul Hounds, like all other final Kamael classes, have broken the final seal binding their Final Form, and have released this ancient power.

Races available to become a Feoh Wizard:

Trickster

Third Class Transfer

Available to female Kamael only.

Tricksters hone the Arbalester's trap skills to a razor sharp edge. The way of the Trickster is a combination of defense and attack, specializing in crossbow and soul mastery. Like other Kamael third class transfers, Tricksters learn the ancient Kamael power called Final Form.

Races available to become a Yul Archer:

Judicator

Second Class Transfer

Judicators are the most elite of all Kamael warriors. Only Inspectors who have undergone rigorous training can graduate to a Judicator. Judicators are said to be able to control others' emotions and will, and have the power to actualize the future that they desire.

Races available to become an Iss Enchanter: