მშვილდოსანი

მშვილდოსნებს შეუძლიათ შორი მანძილიდან დიდი ზიანი მიაყენონ მოწინააღმდეგეს, ისინი მარტოდ დარჩენილებიც საკმაოდ კარგად უმკლავდებიან მოწინააღმდეგეს. შეუფასებელნი არიან გუნდურ ბრძოლაში

  • რასა
  • დონე 1-19
  • დონე 20-39
  • დონე 40-75
  • დონე 76-84

ადამიანის კლასები

 

Human Fighter

Starting Class

The Human Fighter is a basic melee class, destined to specialize in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Human Fighter must choose to be either a damage-based Warrior, a stealthy Rogue, or a defense-based Human Knight.

Rogue

First Class Transfer

Because they rely on evasion for defense and are armed with daggers and bows for attacks, Rogues may find it difficult to battle high-level monsters on their own. Rogues are not designed to be tanks, but they can inflict significant damage using their high rate of critical melee attacks and their bow skills for ranged attacks. When completing the second class transfer at level 40, the Rogue can choose between focusing on ranged weapons and becoming a Hawkeye or to veer away from bows and focus on daggers to become a Treasure Hunter.

Hawkeye

Second Class Transfer

Rather than using daggers, the Hawkeye threatens opponents from afar using a longbow. Hawkeyes become even more powerful as part of a party. The Hawkeye's aim is accurate against single opponents, and a Hawkeye can also attack groups of enemies effectively with skills such as Burst Shot.

Sagitarrius

Third Class Transfer

Sagittariuses are the legendary archers of the Human Empire. Although the nobility of the title has faded over time, skilled archers continue to pursue the way of the Sagittarius as part of their quest to become a force of great reckoning on the battlefield.

ელფის კლასები

 

Elven Fighter

Starting Class

The Elven Fighter is a basic melee class, destined to specialize in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Elven Fighter must choose to be either a damage-based Elven Scout, or a defense-based Elven Knight.

Elven Scout

First Class Transfer

Scouts are Elven Fighters who are comfortable using bows, daggers, and a suit of light armor. With their healing and support magic skills, Elven Scouts are an asset to any group. Their high dexterity and quick movement make them excellent scouts and masters of ranged attacks. When completing the second class transfer at level 40, the Elven Scout can choose between focusing on ranged weapons, or to become masters of daggers by becoming a Plains Walker.

Silver Ranger

Second Class Transfer

The Silver Ranger is the ideal Elven fighter in terms of skill with the bow. A Silver Ranger's key skills are Double Shot, which shoots two arrows consecutively, and Burst Shot, which hits multiple enemies within range.

Moonlight Sentinel

Third Class Transfer

The bow is a very important weapon for Elves, who traditionally prefer ranged combat over melee. A title conferred on the most accomplished archers among the Elven Scouts, the Moonlight Sentinel is named after an ancient hunting ritual performed under the light of the full moon.

ბნელი ელფის კლასები

 

Dark Fighter

Starting Class

The Dark Fighter is a basic melee class, destined to specialize in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Dark Fighter must choose to be either a damage-based Assassin, or a more defense-based Palus Knight.

Assassin

First Class Transfer

The playstyle of an Assassin is similar to that of a Rogue. Compared to Rogues, Assassins have superior attack capabilities and access to magic and skills focused on causing or enhancing damage to enemies. When completing the second class transfer at level 40, the Assassin can choose between focusing on ranged weapons as a Phantom Ranger or become a master of daggers as an Abyss Walker.

Phantom Ranger

Second Class Transfer

The Phantom Ranger handles a bow skillfully and uses techniques similar to those of other Archers, but Phantom Rangers also have excellent attack strength. By weakening the defensive strength of an opponent through Hex, the Phantom Ranger can harass adversaries at long distances using Double Shot, which shoots two arrows consecutively.

Ghost Sentinel

Third Class Transfer

As the Moonlight Sentinel is at the apex of Elven Archers, the Ghost Sentinel is the Dark Elven counterpart. The top priority of Ghost Sentinels is their ability to destroy, and they gained their name because whatever they target ultimately faces demise.

კამაელის კლასები

 

Kamael Soldier

Starting Class

A basic melee fighter class, they begin with simple weapons and generally wear light armor. At level 20, the male and female Kamaels branch off to different specializations. While both can eventually become wizards and enchanters, only male Kamaels can become true warriors, and only female Kamaels can become true archers.

Warder

First Class Transfer

Only a female Kamael can become a Warder. Warders are a mid-range class that specializes in using crossbows and rapiers, and focuses on absorbing and using souls as well as setting up and removing basic traps. When completing the second class transfer at level 40, the Warder can choose between focusing on ranged weapons, becoming an Arbalester, or veering away from crossbows to focus on rapiers, becoming an Inspector.

Arbalester

Second Class Transfer

The way of the Arbalester opens when a Warder becomes truly dedicated to mastering the crossbow. Arbalesters can make special bolts, which can greatly increase their potency in battle. They carry out powerful ranged attacks with speed and precision. Also, they possess various special abilities, such as skill with traps. Arbalesters tend to be more powerful when fighting in groups rather than fighting alone. This class is available to female Kamael only, and their attacks are based on various crossbow skills. Arbalesters can sway a battle in their favor by setting traps for their enemies by consuming previously absorbed souls. Arbalesters can also evade enemy attacks by using defensive abilities such as Decoy or Shift Target.

Trickster

Third Class Transfer

Tricksters hone the Arbalester's trap skills to a razor sharp edge. The way of the Trickster is a combination of defense and attack, specializing in crossbow and soul mastery. Like other Kamael third class transfers, Tricksters learn the ancient Kamael power called Final Form.